Popiół lotny krzemionkowy (kod odpadu 10 01 02)

Drobno uziarniony pył składający się głównie z kulistych, zeszkliwionych ziaren, otrzymywany przy spalaniu węgla kamiennego z udziałem lub bez udziału materiałów współspalanych. Podstawowymi składnikami popiołu lotnego są glinokrzemiany (SiO2 i Al2O3). Ze względu na swe właściwości pucolanowe popiół lotny jest powszechnie stosowanym i cenionym materiałem w przemyśle budowlanym. Atestowany popiół lotny do betonu oferowany przez […]

czytaj więcej

Oddział w Opolu

Oddział w Opolu rozpoczął swoją działalność 01.05.2012r. i realizuje swoje zadania w dwóch lokalizacjach: lokalizacja w Opolu – obsługa Elektrowni Opole, lokalizacja w Nowym Czarnowie – obsługa Elektrowni Dolna Odra. EPORE S.A. Oddział w Opolu powstał po przekształceniu EPORE Sp. z o.o. na EPORE S.A. Głównym zadaniem EPORE S.A. Oddział w Opolu w lokalizacji w […]

czytaj więcej

Oddział w Opolu lokalizacja Nowe Czarnowo

Oddział w Opolu rozpoczął swoją działalność 01.05.2012r. i realizuje swoje zadania w dwóch lokalizacjach: lokalizacja w Opolu – obsługa Elektrowni Opole, lokalizacja w Nowym Czarnowie – obsługa Elektrowni Dolna Odra. EPORE S.A. Oddział w Opolu powstał po przekształceniu EPORE Sp. z o.o. na EPORE S.A. Głównym zadaniem EPORE S.A. Oddział w Opolu lokalizacji w Nowym […]

czytaj więcej

Oddział Bełchatów

Oddział EPORE S.A. w Bełchatowie realizuje usługi na rzecz Elektrowni Bełchatów. Oddział Bełchatów rozpoczął swoją działalność 1.07.2012r. realizując kontrakt w sześciu następujących obszarach: obsługa rozładunku kamienia wapiennego, obsługa magazynu kamienia wapiennego, obsługa magazynu gipsu oraz magazynu mączki wapiennej na bloku 858 MW, obsługa młynowni kamienia wapiennego, obsługa magazynu gipsu, obsługa załadunku popiołu na samochody. Od […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 2 października 2023 roku (dalej: „Dzień Połączenia”) nastąpi połączenie następujących spółek:
PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 50-222 Wrocław, ul. Plac ks. Stanisława Staszica 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879423, NIP 8971006564, REGON 930450074, kapitał zakładowy w wysokości 46 875 000,00 zł, wpłacony w całości oraz EPORE S.A. z siedzibą w Bogatyni, 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000877868, NIP 6151791971, REGON 230903528, kapitał zakładowy w wysokości: 31 981 500,00 zł, wpłacony w całości.
Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku EPORE S.A. (Spółka Przejmowana) na PGE Ekoserwis S.A. (Spółka Przejmująca) – tzw. łączenie się przez przejęcie. Z Dniem Połączenia EPORE S.A. zostanie rozwiązana (art. 493 § 1 KSH w zw. z art. 493 § 2 KSH), a PGE Ekoserwis S.A. wstąpi w jej wszystkie prawa i obowiązki (zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH), w tym stanie się stroną umów  zawartych przez Spółkę Przejmowaną obowiązujących w Dniu Połączenia.
Jednocześnie informujemy, że EPORE S.A. przestanie pełnić funkcję administratora danych osobowych. Począwszy od dnia 2 października 2023 r. nowym administratorem Państwa danych osobowych będzie PGE Ekoserwis S.A. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, w tym również podstawa, cel i zakres przetwarzanych danych nie ulegną zmianie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej PGE Ekoserwis S.A., pod adresem:https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/ informacja-o-przetwarzaniu-danych.html . Zapytania w zakresie ochrony danych osobowych mogą również Państwo kierować do Inspektora Ochrony Danych PGE Ekoserwis S.A. na adres: iod.pgeekoserwis@gkpge.pl . W związku z powyższym wnosimy o odnotowanie przedmiotowej zmiany w prowadzonych przez Państwa ewidencjach i rejestrach oraz kierowanie począwszy od dnia 2 października 2023 roku wszelkiej korespondencji (z wyłączeniem faktur) do PGE Ekoserwis S.A. (dane spółki zawarto na wstępie).
Faktury rozliczeniowe za miesiąc wrzesień 2023 r. prosimy przesyłać na adres e-mail: faktury@epore.pl do dnia 01.10.2023 r. Od dnia 02.10.2023 r. prosimy o przesyłanie faktur na adres ArchiDoc S.A. tj.: Centrum Operacyjne ArchiDoc w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec     10 41-506 Chorzów lub adres poczty e-mail: efaktura.pge-ekoserwis@archidoc.pl.
W celu zabezpieczenia płatności i zapewnienia ze strony EPORE S.A. braku opóźnień płatności przez okres 1 miesiąca, EPORE S.A. będzie bezpośrednio przesyłała błędnie trafiające do niej faktury z adresu poczty e-mail: faktury@epore.pl do ArchiDoc S.A.
W przypadku potrzeby zapraszamy do kontaktu:
strona www - https://pgeekoserwis.pl/pl
Siedziba Spółki: Wrocław 50-222, Pl. Staszica 30, tel. +48 71 323 88 17
Biuro Zarządu: Rybnik 44-207, ul. Podmiejska 119a, +48 32 4294 700, e-mail: kontakt.pgeekoserwis@gkpge.pl