Konkurs na Prezesa Zarządu VI kadencji spółki EPORE sp. z o.o.

  Rada Nadzorcza EPORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bogatyni, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia działając na podstawie uchwały nr 48/VII/2019 z dnia 13 września 2019 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu VI kadencji spółki EPORE sp. z o.o. Ogłoszenie – postępowanie kwalifikacyjne Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Prezesa […]

czytaj więcej

Konkurs na Prezesa / Członka Zarządu

Rada Nadzorcza EPORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bogatyni, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia działając na podstawie uchwały nr 18/VII/2019 z dnia 14 maja 2019 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu EPORE sp. z o.o. Ogłoszenie – postępowanie kwalifikacyjne Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Członka Zarządu Spółki określonych w […]

czytaj więcej

Compliance

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych. Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są […]

czytaj więcej

Działalność społeczna

  EPORE Sp. z o.o. kieruje się w swojej działalności ideą zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest budowanie dialogu i porozumienia ze wszystkimi grupami interesariuszy, ale także pełnienie roli odpowiedzialnego sąsiada, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w których funkcjonuje na co dzień. Poniżej wzór wniosku o wsparcie w formie darowizn na cele społeczne i charytatywne. […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 2 października 2023 roku (dalej: „Dzień Połączenia”) nastąpi połączenie następujących spółek:
PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 50-222 Wrocław, ul. Plac ks. Stanisława Staszica 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879423, NIP 8971006564, REGON 930450074, kapitał zakładowy w wysokości 46 875 000,00 zł, wpłacony w całości oraz EPORE S.A. z siedzibą w Bogatyni, 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000877868, NIP 6151791971, REGON 230903528, kapitał zakładowy w wysokości: 31 981 500,00 zł, wpłacony w całości.
Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku EPORE S.A. (Spółka Przejmowana) na PGE Ekoserwis S.A. (Spółka Przejmująca) – tzw. łączenie się przez przejęcie. Z Dniem Połączenia EPORE S.A. zostanie rozwiązana (art. 493 § 1 KSH w zw. z art. 493 § 2 KSH), a PGE Ekoserwis S.A. wstąpi w jej wszystkie prawa i obowiązki (zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH), w tym stanie się stroną umów  zawartych przez Spółkę Przejmowaną obowiązujących w Dniu Połączenia.
Jednocześnie informujemy, że EPORE S.A. przestanie pełnić funkcję administratora danych osobowych. Począwszy od dnia 2 października 2023 r. nowym administratorem Państwa danych osobowych będzie PGE Ekoserwis S.A. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, w tym również podstawa, cel i zakres przetwarzanych danych nie ulegną zmianie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej PGE Ekoserwis S.A., pod adresem:https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/ informacja-o-przetwarzaniu-danych.html . Zapytania w zakresie ochrony danych osobowych mogą również Państwo kierować do Inspektora Ochrony Danych PGE Ekoserwis S.A. na adres: iod.pgeekoserwis@gkpge.pl . W związku z powyższym wnosimy o odnotowanie przedmiotowej zmiany w prowadzonych przez Państwa ewidencjach i rejestrach oraz kierowanie począwszy od dnia 2 października 2023 roku wszelkiej korespondencji (z wyłączeniem faktur) do PGE Ekoserwis S.A. (dane spółki zawarto na wstępie).
Faktury rozliczeniowe za miesiąc wrzesień 2023 r. prosimy przesyłać na adres e-mail: faktury@epore.pl do dnia 01.10.2023 r. Od dnia 02.10.2023 r. prosimy o przesyłanie faktur na adres ArchiDoc S.A. tj.: Centrum Operacyjne ArchiDoc w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec     10 41-506 Chorzów lub adres poczty e-mail: efaktura.pge-ekoserwis@archidoc.pl.
W celu zabezpieczenia płatności i zapewnienia ze strony EPORE S.A. braku opóźnień płatności przez okres 1 miesiąca, EPORE S.A. będzie bezpośrednio przesyłała błędnie trafiające do niej faktury z adresu poczty e-mail: faktury@epore.pl do ArchiDoc S.A.
W przypadku potrzeby zapraszamy do kontaktu:
strona www - https://pgeekoserwis.pl/pl
Siedziba Spółki: Wrocław 50-222, Pl. Staszica 30, tel. +48 71 323 88 17
Biuro Zarządu: Rybnik 44-207, ul. Podmiejska 119a, +48 32 4294 700, e-mail: kontakt.pgeekoserwis@gkpge.pl