Usługi

Pozostałe usługi

Działalność EPORE pozwala na wykorzystanie odpadów paleniskowych również w procesach związanych z odtwarzaniem bioróżnorodności ekologicznej na terenach zniszczonych przez działalność przemysłową człowieka. Produkty spalania są wykorzystywane w rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych jako materiał wypełniający i odtwarzający tereny rekultywowane oraz jako okrywa w rekultywacji biologicznej zamkniętych składowisk odpadów komunalnych. Popioły lotne w procesie odzysku wykorzystywane są w podziemnych technikach i technologiach wyrobisk jako składnik podsadzki hydraulicznej. Prowadzone prace rekultywacyjne terenów nie tylko pozwalają spełnić strategię firmy w zakresie ochrony środowiska, ale umożliwiają późniejsze wykorzystanie zdegradowanych obszarów do celów gospodarczych.

Projekt i wykonanie: Komunikator PR